Avisos Legais

Avisos Legais

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesible na dirección URL https://eurocidadecerveiratomino.eu (en adiante, o sitio web), que Concello de Tomiño pón a disposición dos usuarios de Internet.

O emprego do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, a persoa usuaria do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña empregar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

 

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: Concello de Tomiño
Nome do titular: Sandra González Álvarez
Domicilio social: Praza do Seixo, 1
Población: Tomiño
Provincia: Pontevedra
C.P.: 36740
C.I.F./D.N.I.: P3605400E
Teléfono de contacto: 986622001
Enderezo electrónico: comunicacion@tomino.gal

 

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita ás persoas usuarias do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Concello de Tomiño a aquelas personas ou organizacións interesadas nos mesmos.

 

3.- ACCESO E EMPREGO DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e emprego da web.
O acceso á web ten carácter gratuíto para as persoas usuarias da mesma.

3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e emprego da web non esixe a previa suscrición ou rexistro das persoas usuarias da mesma.

 

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o galego e o portugués. Concello de Tomiño non se responsabiliza da non comprensión ou entendemendo do idioma da web pola persoa usuaria, nin das súas consecuencias.

Concello de Tomiño poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma na que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mismos poidan ocasionar ás persoas usuarias.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Concello de Tomiño, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición das persoas usuarias, independentemente de si a utilización é gratuíta ou non.

Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Concello de Tomiño.

 

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso inconsentido que poda efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quien o realiza. Concello de Tomiño non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuizo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. Concello de Tomiño non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

– a presencia dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
– un mal funcionamento do navegador,
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Concello de Tomiño non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Concello de Tomiño non garante a utilidade destes enlaces, nin se responsabiliza dos contenidos ou servizos aos que poida acceder a persoa usuaria por medio destes enlaces, nin do bo funcionamento destas webs.

Concello de Tomiño non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos das persoas usuarias ao acceder á súa web ou a outras webs ás que se accedera mediante enlaces desta web.

 

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

A web emprega cookies, pode consultar anosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade da persoa  usuaria.

 

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade de Concello de Tomiño, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou dos seu contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningunha persoa usuarua poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Concello de Tomiño.

 

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE Y PROTECCIÓN DE DATOS

Concello de Tomiño garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes dacordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a Concello de Tomiño ou ao seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de Concello de Tomiño, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro), neste sentido Concello de Tomiño adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, a persoa usuaria debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. En caso de que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades, a persoa usuaria será informada dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que dea  o seu consentimento inequívoco ao respecto.

En cumprimento do establecido na RGPD, a persoa usuaria poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe de contactar con nós en comunicacion@tomino.gal

 

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal interpretarase e rexirase de conformidade coa lexislación española. Concello de Tomiño e as persoas usuarias, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á dos xulgados e tribunais do domicilio da persoa usuaria para calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, Concello de Tomiño e a persoa usuaria sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xuzgados e tribunais do domicilio de Concello de Tomiño.